Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

DEFINICJE
Kupujący– każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin– niniejszy regulamin.

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sklepem MTA, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

Sprzedawca – ANNA DĄBROWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą :
„MTA Anna Dąbrowska „wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 9161397450 ;REGON 367095565 ;
Siedziba sprzedawcy : Guzowice 58, 56-330 Cieszków
Sklep stacjonarny : Targowisko Milicz ul. Działkowa

Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu MTA, za pomocą którego Kupujący składa zamówienie
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: Guzowice 58, 56-330 Cieszków
2 Adres e-mail: aniadabrowska.02@wp.pl
3. Telefon: 663-783-156

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
4. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon . Na życzenie Klienta wystawiamy Fakturę.
5. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany cen produktów, wycofywania ich ze sprzedaży lub wprowadzania nowych, z tym że wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
6. Kupujący poprzez drogę elektroniczną może przesłać zdjęcie produktu którego nie mamy w sklepie internetowym i po ustaleniu warunków między Sprzedającym a Kupującym produkt jest dostarczany w ciągu 14 dni do klienta.
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
2. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia problemów związanych z przesłaniem formularza zamówienie może zostać przyjęte za pomocą poczty elektronicznej : aniadabrowska.02@wp.pl lub pod numerem tel : 663-783-156
4. Złożone przez Kupującego zamówienie nie stanowi zawarcia umowy między Sprzedawcą i Kupującym.
5. Przed zawarciem umowy Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o dostępności wybranych produktów w magazynie
6. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktów Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość zwrotną z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
• dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. koszt płatności i dostawy);
• sposób płatności; ( płatność za pobraniem lub przelew)
7. .Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
8.Termin realizacji zamówienia wynosi do 48 godzin w dni robocze licząc od dnia, o którym mowa w punkcie poprzednim.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z postanowieniami Regulaminu.

PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
KOSZTY, TERMIN i SPOSÓB DOSTAWY

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,pod adres wskazany przez Kupującego podczas zawarcia umowy.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. 4.Koszty dostawy pokrywa Kupujący. Przy zamówieniu o wartości powyżej 300 zł Kupujący jest zwolniony z kosztów dostawy
5 .Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy w kwocie : 20 zł
5.Wszystkie przesyłki realizowane przez Sklep MTA są ubezpieczone.
6. Przyjmowanie zamówień odbywa się w od poniedziałku do soboty.
7. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
8. W przypadku stwierdzenia przed odebraniem przesyłki, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik powinien ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Kupujący może zażądać również sporządzenia takiego protokołu, gdy stwierdzi, że przesyłka jest naruszona.
9. Jeżeli po odebraniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie, których nie można było zauważyć z zewnątrz przy odbiorze, przewoźnik ustali stan przesyłki na żądanie Kupującego, które powinno być zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: firma MTA Anna Dąbrowska – Guzowice 58, 56- 330 Cieszków
3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Sprzedawca wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
– listownie na adres ,, MTA Anna Dąbrowska’’ Guzowice 58, 56-330 Cieszków
– elektronicznie na adres: aniadabrowska.02@wp.pl
– telefonicznie: 663783156
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4 .Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
5. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
d. Żądać usunięcia wady
6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
4. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących dostawę towaru.
5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.5.2019r i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.